Dùng siêu năng lực ngưng đọng thời gian để hấp diêm crush

87.162