Dùng siêu năng lực ngưng đọng thời gian để hấp diêm crush

194.356